Nhựa Bình Minh - Cửa hàng Quốc Trường(84-8) 38 644 143 - 0906 473 536  

(84-8)