Vật tư ngành nước hơi xăng dầu Mai Thanh(84-8) 38 661 252 - 0903 679 903  

(84-8) 38 650 063