Thiết bị ngành xăng dầu hơi nước Hải Dương(84-8) 62 762 889  

(84-8)