Đại lý ống thép Tư Thành(84-8) 38 686 717  

(84-8) 38 686 718