Cửa hàng ống nước Thịnh Phát(84-8) 38 640 140  

(84-8)