Cửa hàng ống nhựa Ngô Thanh Thanh0909 889 788  

(84-8)