Nhựa Bình Minh - Cửa hàng Cư Phát(84-8) 38 578 791  

(84-8)