Nhựa Bình Minh - Cửa hàng Ngân Hà(84-8) 38 650 852  

(84-8)