Cửa hàng điện gia dụng Phước(84-8) 62 964 016  

(84-8)