Cửa hàng thiết bị điện nước(84-8) 39 060 690   

(84-8)