Cơ sở Thuận Lợi - Gia công tiện ống nước(84-8)  

(84-8)