Cơ sơ Hiệp Hưng - Sản xuất ống nước(84-8)  

(84-8)