Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Đại Hải(84-8) 38 800 378  

(84-8) 39 705 840