Nhựa Bình Minh - Cửa hàng Đạt Thành(84-8) 39 747 331 - 0903 733 128  

(84-8)