Kim Sơn - Ống nhựa PVC, ống cao su(84-8) 38 553 913   

(84-8) 38 557 762