Ống nước nhựa Hiệp Thành(84-8) 38 560 045  

(84-8)