Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa(84-8) 38 555 120  

(84-8) 38 555 120  

http://www.dathoa.com.vn