Đại lý nhựa Bình Minh Lâm Tuấn Phát(84-8) 38 363 681  

(84-8)