Cửa hàng ống nước Chí Thành(84-8) 38 383 689  

(84-8)