Công ty cổ phần nhựa Bình Minh(84-8) 38 368 031 - 0913 751 167  

(84-8) 39 202 117