Đại lý nhựa bình minh Phước Thành(84-8) 22 125 078  

(84-8)