Cửa hàng điện nước Thăng Long(84-8) 39 290 879 - 38 343 889  

(84-8)