Cửa hàng ống nước Gia Gia(84-8) 38 213 267  

(84-8)