Đại lý ống nước nhựa Kim Sơn(84-8) 38 567 179 - 38 553 913  

(84-8)