Đại lý ống nhựa Tài Phụng(84-8) 39 509 622 - 38 562 005  

(84-8)