Ống nước tổng hợp Thái Hùng(84-8) 38 550 554 - 62 661 539