Ống nước nhựa PVC Lý Xuân Liễu(84-8) 38 576 420  

(84-8)