Tiệm ống nước Mỹ Trinh(84-8) 38 575 912 - 38 531 029  

(84-8)