Công ty TNHH Nyson(84-8) 62 643 106  

(84-8) 38 530 945