Công ty TNHH điện tử Vũ Gia(84-8) 38 863 852 - 0975 773 377   

(84-8) 37 191 143  

http://vugiatech.com.vn