Công ty CP xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ HTC(84-8) 62 866 122  

(84-8) 62 644 087  

http://www.htcvietnam.vn