Công ty TNHH điện tử Thái Sơn(84-8) 62 908 098 - 38 342 671  

(84-8)