Công ty TNHH viễn thông Duyên Hải(84-8) 38 301 949 - 39 254 117