Công ty thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Mai Thi(84-8) 37 304 4016 - 0908 510 071 - 0908 484 451  

(84-8) 37 3044 016  

http://www.maithicorp.com