Công ty TNHH công nghệ điện tử Thanh Sơn(84-8) 38 530 530  

(84-8)