Công ty TNHH MTV thương mại Chiêu Tài(84-8) 39 115 691  

(84-8) 39 115 692