Công ty TNHH TM DV viễn thông Minh Phương(84-8) 39 574 771 - 0903 618 826  

(84-8) 39 575 001