Vật liệu cách âm cách nhiệt Hoàng Tấn(84-8) 22 170 963  

(84-8)