Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường(84-8) 38 656 853   

(84-8) 38 654 275