Cửa hàng ván ép Hòa Bình(84-8) 38 601 135 - 0908 335 124  

(84-8)