Doanh nghiệp tư nhân thương mại Long Ký(84-8) 39 177 537