Công ty TNHH xây dựng thương mại Đức Huy(84-8) 39 570 822  

(84-8)