Công ty TNHH Sản Xuất Nhựa Sơn Quân(84-8) 62 650 838  

(84-8)  

http://sonquanplastic.com