Công ty TNHH Phương Nam N.P(84-8) 39 176 031  

(84-8) 38 662 131