Doanh nghiệp tư nhân sản xuất TMDV Sanh Ký(84-8) 38 656 415  

(84-8)