Vật liệu xây dựng Kim Phúc(84-8) 38 651 857 - 0908 054 845  

(84-8)