Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nguyễn Gia(84-8) 39 752 851 - 39 752 872 - 0973 570 888   

(84-8) 39 718 523  

http://www.nguyengiahardware.com