Công ty TNHH xây dựng Ngọc Châu(84-8) 39 751 604 - 0903 719 976 - 0909 997 054  

(84-8)