Doanh nghiệp tư nhân Phước Thịnh Nhôm(84-8) 38 635 602  

(84-8) 62 653 749