Công ty TNHH TMDV xây dựng Hảo Phát(84-8) 38 686 370 - 0918 646 177   

(84-8) 38 686 371   

http://www.haophat.com.vn